class of 2015

GCE ‘O’ 2015: A1

Lin Yi Feng (Xinmin Sec)

Callista Chiang (Anglican High)

Shawn Yap (CCHMS)

Cheng Yu (CCHMS)

Maisarah (Dunman Sec)

Yoke Kaye (Dunman Sec)

Andrea Ho (Dunman Sec0

Ryan Ho (Monfront Sec)

GCE ‘O’ 2015: A2

Loo Kai Heng (CCHMS)

Dang Jian Ming (CCHMS)

Daniel Lim (CCHMS)

Pan Zhou Yue (CCHMS)

Guo Shi Liang (CCHMS)

Ng Ca Lin (CHIJ KC)

Sean Lim (Sch of Sci & Tech)

Marcus Chua (Pasir Ris Crest)